VedtægterVEDTÆGTER FOR


FORENINGEN FOR EGEBJERG FÆLLESHUS


 


§ 1     Foreningens navn er Foreningen for Egebjerg Fælleshus.


§ 2     Foreningens formål er at drive lokalerne, Egebjerg Fælleshus beliggende Agernhaven 8, som lejes af Ballerup Kommune.


§ 3     Foreningens medlemmer er de beboere, som er medlem af en grundejerforening der økonomisk støtter driften af huset eller en interesseforening. Alene medlemmer af grundejerforeningerne har stemmeret.

(Red.: Du kan se om din forening er omfattet her.)


§ 4     Foreningens økonomiske grundlag hviler på frivillige tilskud fra grundejerforeningerne:Egebjerghøj, Egebjerghuse, Egebjerglund-Nord, Egebjerglund-Syd, Egekrogen, Pilehøj, Skovbo, Tranemosen og Ågesdal samt på indtægter fra udlejning og brugerbetaling fra interesseforeninger.


Tilskudsyderne og interesseforeningerne har fortrin m.h.t. brug af Fælleshuset.


Private lejere, der er medlem af tilskudsydende grundejerforeninger, har lejefortrin.


§ 5     Foreningen drives af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer og maksimum 10 medlemmer.


Ved den årlige generalforsamling vælges i ulige år formand og min. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2
år og i lige år vælges kasserer og min. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Højst 2
bestyrelsesmedlemmer kan have bopæl uden for de grundejerforeninger, der støtter Fælleshuset.
Udover formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv.


Der kan vælges et ubegrænset antal suppleanter.


Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, når mindst 50 pct. af bestyrelsen er til stede. Såfremt der er et lige antal stemmer for og imod et forslag, bortfalder forslaget.


§ 6     Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal.
Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før ved annoncering i lokalt husstandsomdelt medie.


Foreningens dagsorden skal indeholde følgende:


  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra Fælleshuset
  3. Regnskab for Fælleshuset
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af  2 revisorer og 1 revisorsuppleant.       
  7. Eventuelt


Ved generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning og fremlægger regnskabet og budgettet. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør forelagte sager ved stemmeflertal. Evt. vedtægtsændringer afgøres med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde og foregår ved håndoprækning, med mindre skriftlig afstemning er forlangt.


Hver parcel har max. 2 stemmer.


§ 7    Bestyrelsen kan med 2  ugers varsel indkalde til ekstraordinær  generalforsamling, når mindst 50 pct. af bestyrelsesmedlemmerne ønsker dette.


Dagsorden og motivering skal fremgå af indkaldelsen.


§ 8    Foreningen tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Ved almindelige dispositioner kan formanden dog alene tegne foreningen.


Foreningens kasserer og formand er bemyndiget til hver for sig at disponere over foreningens bankkonti og er bemyndiget til at benytte elektronisk bankoverførsel og betalingskort.


Kasseren fører kasseregnskabet og modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger i henhold til de af generalforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger. Udbetaling af beløb herudover må forinden attesteres af formanden. Ved årsafslutningen udarbejder kassereren et årsregnskab, der forelægges revisorerne.


Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for økonomiske forpligtelser og kan ikke tilpligtes at gøre nogen ekstraordinær indbnderåret.rnyelser.   


§ 9     I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle aktiver anvendes til velgørende eller almennyttige formål i Ballerup Kommune efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen.


Opløsningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 majoritet blandt fremmødte.Vedtaget 11/2-99 


revideret 24/2-00,  11/5-00,  20/2 03, 21/2-08, 16/2-12, 28/2-13, 3/3-2016, 14/3-2019 og 14/3-2024